Ενότητα 03: Ανάπτυξη ταλέντου

Προσδιορίστε και ενισχύστε τα ταλέντα της ομάδας σας

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εργαζομένων και τη σημασία της για τις εταιρείες και τις ΜμΕ ως μία από τις πιο σημαντικές πρακτικές διαχείρισης ταλέντων. Θα σας δώσει μια καλή εισαγωγή στην έννοια της ανάπτυξης των εργαζομένων, για να αποκτήσετε μια βασική κατανόηση της διαδικασίας, καθώς και να σας καθοδηγήσει να ξεκινήσετε να εργάζεστε για την εισαγωγή καλών πρακτικών και χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων στη λειτουργία του οργανισμού σας

Η ενότητα θα καθορίσει με σαφήνεια τι εννοούμε με τον όρο ανάπτυξη υπαλλήλων, ώστε να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια σαφή αντίληψη του θέματος. Το πιο σημαντικό, θα καταδείξει σαφώς τη σημασία της ανάπτυξης των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα όσο και να είναι ανταγωνιστική στον τομέα τους, καθώς και ένας τρόπος για να παρακινήσουν περαιτέρω το προσωπικό τους, ιδίως τις χιλιετίες, και να αυξήσουν την ικανότητά τους να διατηρούν πολύτιμους υπαλλήλους. Τέλος, θα κάνει ξεκάθαρη τη διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και κατάρτισης ως μέσου για τη διασφάλιση μιας σαφούς κατανόησης του όρου.

Θέματα
Ορισμός της Ανάπτυξης Εργαζομένων
Κατάρτιση Εργαζομένων Vs Κατάρτιση
Στρατηγική ανάπτυξης εργαζομένων
Υλικά

Ενότητα 01 – Τι είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι ένα σχέδιο ανάπτυξης εργαζομένων, παρουσιάζοντας τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τα διάφορα βήματα που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες και οι διευθυντές στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανάπτυξης εργαζομένων, τονίζοντας την ανάγκη να εμπλακεί το προσωπικό στη διαδικασία, να επενδύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και να αξιολογεί και να παρακολουθεί συνεχώς τη διαδικασία.

Αυτή η μονάδα θα εισαγάγει και θα τονίσει τη σημασία της θέσπισης ενός δομημένου σχεδίου ανάπτυξης υπαλλήλων, το οποίο διασφαλίζει ότι οι ΜΜΕ οδηγούν, υποστηρίζουν και βοηθούν τους υπαλλήλους τους να αναπτυχθούν και να διεξαχθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Το πιο σημαντικό, θα παρέχει στα στελέχη των ΜΜΕ κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός τέτοιου σχεδίου.

Θέματα
Η διαδικασία καθορισμού ενός προγράμματος ανάπτυξης εργαζομένων
Διαφορετικοί τύποι σχεδίων ανάπτυξης εργαζομένων
Υλικά:
Ενότητα 02 – Πρόγραμμα ανάπτυξης εργαζομένων

Άσκηση – Σχέδιο Ανάπτυξης Εργαζομένων

Φύλλο εργασίας – Προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης

Φύλλο εργασίας – Σχέδιο βελτίωσης της απόδοσης

Φύλλο εργασίας 02 – Σχέδιο βελτίωσης της απόδοσης

Αυτή η ενότητα εμβαθύνει στους όρους και έννοιες που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε αυτήν την ενότητα και έχει ως στόχο να σας παρέχει συμβουλές, οδηγώντας σας επίσης σε καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία, προκειμένου να επιδιώξετε την ανάπτυξη του προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζει το ρόλο των στελεχών σε αυτήν τη διαδικασία καθώς και τη σημασία της καλής εσωτερικής επικοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικής ανάπτυξης των εργαζομένων. Το πιο σημαντικό, εισάγει τους μαθητές σε μεθόδους, εργαλεία και τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ορίσουν και να εφαρμόσουν επιτυχώς ένα σχέδιο ανάπτυξης εργαζομένων.
Αυτή η ενότητα μπορεί να αποτελέσει οδηγό για στελέχη ΜΜΕ όταν βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης εργαζομένων. Θα τους παρέχει πρακτικές συμβουλές, καθώς και μια λίστα αποτελεσματικών εργαλείων και προσεγγίσεων που μπορούν να εφαρμόσουν σε όλη τη διαδικασία.

Θέματα
Εσωτερική επικοινωνία και ανάπτυξη υπαλλήλων
Μέθοδοι, εργαλεία και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των εργαζομένων
Υλικά
Ενότητα 03 – Υλοποίηση αποτελεσματικού αναπτυξιακού σχεδίου

Άσκηση – Ανάπτυξη εργαζομένων στις ΜΜΕ

Φύλλο εργασίας – Πρότυπο και παράδειγμα προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης

Φύλλο εργασίας – Πρότυπο και παράδειγμα προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης