Το έργο Talent 4.0

Το έργο Talent 4.0 είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 στόχος του οποίου είναι να παρέχει ένα ευρύ φάσμα πόρων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σύγχρονες πρακτικές Διαχείρισης Ταλέντων και Ανάλυσης Δεδομένων στις διαδικασίες επιχειρηματικής στρατηγικής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού τους. Επιπλέον, επιδιώκει να συμβάλει αποφασιστικά στη γεφύρωση του κενού μεταξύ των τρεχουσών πρακτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των αναγκών των επιχειρήσεων.

Το έργο υλοποιείται από μια Σύμπραξη που αποτελείται από 7 Ευρωπαίους εταίρους – από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και την Κύπρο – οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου, η ευρωπαϊκή αυτή σύμπραξη:

  • έχει διεξάγει μια διαγνωστική έρευνα προκειμένου να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης ταλέντων και τις ανάγκες κατάρτισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • έχει συλλέξει διαθέσιμα εργαλεία και μέσα που αφορούν την υλοποίηση βασικών διαδικασιών διαχείρισης ταλέντων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • έχει αναπτύξει και ελέγξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της Διαχείρισης Ταλέντων για υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντές.