Ιστορικό

Το “Trust in Talent”, μια πρόσφατη μελέτη που διενήργησε η Kienbaum, αποκάλυψε ότι μόνο κάθε δεύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία φαίνεται να έχει τη δική της στρατηγική ταλέντων και πάνω από το 80% των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού βλέπουν μια ισχυρή ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων (Kienbaum Institut @ ISM 2018).

Γενικά, δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο είδος διαφοράς και χάσματος μεταξύ μοντέλων και προσεγγίσεων στον επιχειρηματικό κόσμο και τα εκπαιδευτικά συστήματα (ΕΕΚ) στην Ευρώπη. Από την εμπειρία μας από την εκπροσώπηση και την υποστήριξη επιχειρήσεων και εταιρειών μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η διαχείριση ταλέντων megatrend:

  • δεν έχει εισέλθει πλήρως στον κόσμο και σκέφτεται τις μικρότερες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και
  • έχει την τεράστια δυνατότητα να ενεργήσει ως μεταφραστής μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του κόσμου της εκπαίδευσης
  • Η διαχείριση ταλέντων μπορεί να θεωρηθεί ως τεράστια δυνατότητα να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών συστημάτων
Στόχοι Το Πρόγραμμα Talent 4.0 θέλει να επιτύχει τέσσερις στόχους
  1. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της διαχείρισης ταλέντων, ιδίως στις ΜΜΕ στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό αλληλεπικαλύψεων και συνεργιών με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και μέσα VET (π.χ. μέσα ECVET, περιγραφείς EQF / NQF, προσέγγιση μαθησιακών αποτελεσμάτων κ.λπ.) και αφαίρεση των αναγκών και απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο της κατάρτισης και των μέσων (που βασίζονται στην Ιστόσελίδα 4.0)
  2. Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων και την ανάλυση ταλέντων (βασισμένη στο web4.0), καθώς και ευρωπαϊκές πολιτικές που υποστηρίζουν τη διαδικασία διαχείρισης ταλέντων
  3. Ανάπτυξη μιας συλλογής μέσων και εργαλείων σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων και την ανάλυση ταλέντων (με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα που βασίζονται στο web 4.0 για ταλέντα αναλυτικών στοιχείων)
  4. Επίτευξη καλύτερης κατανόησης σε επίπεδο εταιρείας για ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω του «εργαλείου μετάφρασης» της διαχείρισης ταλέντων