Ενότητα 01: Εισαγωγή στη Διαχειρηση Ταλέντωνt 4.0

Ξεκινώντας με τη Διαχείριση ταλέντων

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την αναγκαιότητα και το υπόβαθρο της σύγχρονης διαχείρισης ταλέντων και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δραστηριότητές σας στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού για να επιτύχετε καλύτερα τους επιχειρηματικούς σας στόχους – να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους, να τους τοποθετήσετε στη σωστή θέση και να τους κάνετε να θέλουν να διαμονή.

Θα σας καθοδηγήσει με τα πρώτα σας βήματα, όπως ορισμούς ταλέντων, σχεδιασμό στρατηγικής και μοντελοποίηση ικανοτήτων

Αυτή η ενότητα θα σας ευαισθητοποιήσει να προσλάβετε τον ορισμό του ταλέντου (σε επιχειρηματικό πλαίσιο) ως κάτι εξαιρετικά υποκειμενικό, ατομικό και ευέλικτο που καθοδηγείται από συγκεκριμένες οργανωτικές και τομεακές απαιτήσεις και όχι ως κάτι καθολικό. Π.χ., τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε πολλούς κλάδους αλλάζουν λόγω της ψηφιοποίησης. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει άμεσα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική τεχνογνωσία και δεξιότητες. Το ταλέντο λοιπόν δεν είναι τίποτα στατικό, αλλά κάτι που εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ενίσχυση του προβληματισμού σχετικά με τις απαιτήσεις “”Διαχείριση ταλέντων για τη βιομηχανία 4.0” για την επιχείρησή σας και σας βοηθά να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό που έχει σημασία.

Θέματα:
Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τις προσπάθειές τους για τη διαχείριση ταλέντων
Προσεγγίσεις για ταλέντο και διαχείριση ταλέντων
Διαχείριση ταλέντων για τη βιομηχανία 4.0 / ΜΜΕ και τι είναι συγκεκριμένα.
Τυπικά στοιχεία ενός ενσωματωμένου μοντέλου διαχείρισης ταλέντων
Διαμορφώνοντας ένα δόγμα και προσδιορίζοντας την ουσία της επιχείρησής σας – δημιουργώντας το πρώτο βήμα προς τη διαχείριση ταλέντων
Υλικά:
Ενότητα 01 – Ξεκινώντας με τη διαχείρηση ταλέντων 4.0

Φύλλο εργασίας 01.1 – Ορισμός ταλέντου

Φύλλο εργασίας 01.2 – Δημιουργία της ομάδας σου

Αυτή η ενότητα εκμάθησης σάς βοηθά να επικεντρώσετε την προσοχή σας στους βασικούς παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία σας, προκειμένου να συνδέσετε τις ενέργειες διαχείρισης ταλέντων σας με την επιχειρηματική σας στρατηγική, τους τρέχοντες και μελλοντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρησή σας. Αυτό είναι ένα απαραίτητο προπαρασκευαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης ταλέντων. Μια καλή στρατηγική διαχείρισης ταλέντων είναι σε θέση να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει με σαφήνεια τις τρέχουσες προκλήσεις, όπως η πανδημία Covid-19, η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η πολιτιστική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και άλλα.

Θέματα
Συστατικά μιας επιτυχημένης στρατηγικής ταλέντων
Ανάλυση της κατάστασης και καθορισμός των στόχων
Σχεδιασμός σχεδίου δράσης στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων
Υλικά
Ενότητα 02 – Δημιουργία της δικής σας στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων

Εργαλείο στρατηγικής ταλέντου

Αυτή η τελική ενότητα εκμάθησης καταγράφει κάποια πολύ σημαντικά βασικά βήματα για την επιτυχή διαχείριση ταλέντων. Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε με σαφήνεια ικανότητες και συμπεριφορές που είναι κρίσιμες για την επιτυχία σας, να προσδιορίσετε κρίσιμα ταλέντα (τμήματα) και να αξιολογήσετε και να σχεδιάσετε συστηματικά το μέλλον.

Εάν αυτά τα βήματα γίνουν σωστά, θα υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες διαχείρισης ταλέντων και τις διαδικασίες Διαχείρισης Δυναμικού για να είναι επιτυχημένες. Αυτές οι εργασίες αποτελούν το προκαταρκτικό στάδιο όλων των μελλοντικών αναλύσεων ταλέντων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στις τεχνολογίες 4.0.

Θέματα
Τμηματοποίηση ταλέντων
Μοντέλα ικανότητας και σχεδιασμός
Εργαλεία για τα επόμενα βήματα διαχείρισης ταλέντων
Υλικά
Ενότητα 03 – Ξεκινώντας με την τμηματοποίηση ταλέντων και την ανάπτυξη ικανοτήτων

Εργαλείο τμηματοποίησης ταλέντων

Φύλλο εργασίας 01.3 – Καθορισμός κρίσιμων ικανοτήτων

Εργαλείο σχεδιασμού ικανοτήτων