Εργαλεία για την Ανάπτυξη Ταλέντων

Εργαλεία για την Ανάπτυξη Ταλέντων

Ο πυλώνας «Ανάπτυξη» της Διαχείρισης Ταλέντων περιλαμβάνει τις δράσεις και τα βήματα που που λαμβάνονται από έναν οργανισμό για την ενδυνάμωση των υπαλλήλων του και την υποστήριξη τους στην επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Είναι μια διαδικασία που προάγει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων, ώστε να καταστούν σημαντικά στοιχεία και να ωφελήσουν τον οργανισμό μακροπρόθεσμα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επιλογή εργαλείων με τη μορφή διαδικτυακών οδηγών και λιστών ελέγχου (checklists) καθώς και διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες που θα σας καθοδηγήσουν και θα σας υποστηρίξουν ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί στον εν λόγω τομέα Διαχείρισης Ταλέντων.